Wiki oulu

wiki oulu

Vuonna aloitettiin humanistisen alan ja sähkö- ja konetekniikan opetus. Vuonna filosofinen tiedekunta jaettiin ja perustettiin humanistinen ja luonnontieteellinen tiedekunta. Vuonna perustettiin kasvatustieteiden tiedekunta, kun vuonna perustettu Kajaanin seminaari opettajankoulutuslaitoksena liitettiin yliopistoon.

Vuonna perustettiin ensimmäinen tietoliikennetekniikan professuuri ja vuonna tietotekniikan professuuri. Vuonna alkoi kauppatieteelliseen tutkintoon johtava opetus ja vuonna sen pohjalta perustettiin taloustieteiden tiedekunta.

Oulun yliopistoon kuuluu kolme kampusaluetta. Linnanmaalla sijaitsee viisi yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Linnanmaalla sijaitsevat myös mm. Myös opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelu tapahtuu Linnanmaalla Oulun normaalikoulussa. Lääketieteellinen tiedekunta sijaitsee Kontinkankaan kampusalueella Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä. Kontinkankaalla sijaitsevat myös bioalan ja molekyylilääketieteen tutkimuskeskus Biocenter Oulu , koe-eläinkeskus sekä lääketieteen kirjasto.

Lisäksi yliopistoon kuuluu Kajaanin kampus , jossa toimii muun muassa Kajaanin opettajankoulutusyksikkö sekä tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Kajaanin yksikkö. Yliopiston ensimmäiset tilat sijaitsivat aivan Oulun keskustassa vanhassa puutalokorttelissa Torinrannassa. Oulun yliopiston alaisuudessa toimii myös muita yksiköitä. Oulun yliopistossa tehdään tutkimusta yli 70 tieteenalalla. Kehittämisaloina ovat kaivos- ja vuoriala, terästutkimus, liiketoiminta ja talous sekä tutkimusperustainen opettajankoulutus.

Suomen Akatemian kaudelle valitsemista tutkimuksen huippuyksiköistä Oulun yliopisto johtaa solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen huippuyksikköä. Lisäksi Oulun yliopisto on mukana Helsingin yliopiston johtamassa inversio-ongelmien huippuyksikössä.

Suomen Akatemian kaudelle — valitsemista huippuyksiköistä Oulun yliopisto johtaa kahta huippuyksikköä [15]. Resolve-yksikkö Research on Solar Long-term Variability and Effects tutkii avaruusilmastoa eli Auringon magneettikentän ja magneettisen aktiivisuuden pitkäaikaista vaihtelua ja sen vaikutusta erityisesti Maan lähiavaruudessa [16]. Relate-yksikön The Relational and Territorial Politics of Bordering, Identities, and Transnationalization tutkimuskohteina ovat valtion tilallinen muutos, tilallinen sosialisaatio ja identiteetit, rajojen ylitys sekä globaalien virtojen hallinta [17].

Yliopiston hallitukseen kuuluu 12 edustajaa, neljä yliopiston sisältä, kuusi ulkopuolelta ja kaksi opiskelijajäsentä. Hallituksen muut jäsenet ovat:. Oulun yliopiston alumniin kuuluu yli 41 jäsentä. Taideyliopisto ¹ Entiset yliopistot: Oulun kaupungin historia VI , s. Liikennekeskukset Kivisydän  · Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaali  · Oulun lentoasema  · Oulun matkakeskus  · Oulun rautatieasema  · Oulun satama  · Pikkaralan rautatieasema  · Toppilan rautatieasema  · Tuiran rautatieasema Oulun kautta kulkevat tiet Valtatie 4  · Valtatie 20  · Valtatie 22  · Seututie  · Seututie  · Seututie  · Seututie  · Seututie  · Seututie  · Yhdystie  · E8  · E75 Oulun kautta kulkevat rautatiet Pohjanmaan rata  · Oulu—Tornio-rata  · Oulu—Kontiomäki-rata Keskustan kadut Aleksanterinkatu  · Isokatu  · Kauppurienkatu  · Kirkkokatu  · Pakkahuoneenkatu  · Rantakatu  · Rautatienkatu  · Saaristonkatu  · Torikatu  · Uusikatu Muut kaupungin sisäiset tiet Hetekyläntie  · Joloksentie  · Merikoskenkatu  · Raitotie  · Poikkimaantie  · Seututie  · Seututie  · Valtatie Sillat Erkkolan silta  · Kiskopolun silta  · Joutsensilta  · Rautasilta  · Sangin silta  · Tuiran sillat.

Näkymät Lue Muokkaa Muokkaa wikitekstiä Näytä historia. Muissa hankkeissa Wikimedia Commons. Uleåborg on Suomen kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakeskus, joka sijaitsee Oulujoen suulla Perämeren rannikolla Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Vuonna perustettu Oulu on Pohjois-Suomen vanhin ja väkiluvultaan Suomen viidenneksi suurin kaupunki ja neljänneksi suurin kaupunkialue [7]. Oulun väkiluku oli Oulu on alueensa hallinnollinen ja kaupallinen keskus.

Oulu-nimen alkuperästä ei ole varmaa tietoa, mutta todennäköisenä vaihtoehtona pidetään nimen liittymistä suomen murteissa säilyneeseen ja mahdollisesti saamen kielestä periytyvään sanaan oulu , joka tarkoittaa tulvivaa vettä åulo "sulanut lumi", åulot "sulaa". Mahdollista on myös, että Oulu-nimi viittaisi Pohjois-Savon murteissa tunnettuun uula -sanaan, jolla tarkoitetaan väylää tai uomaa. Hyvin usein suomalaisessa kieliperinteessä sekä järvi että laskujoki nimetään samalla tavalla.

Niinpä myös Oulujärven mukaan nimettiin laskujoki Oulujoeksi ja jokisuulle syntynyt kauppapaikka Ouluksi. Vanhimmat historialliset tiedot nimestä ovat vuosilta — Vlu, Wlw ja Wlvthraesk, mutta varmasti nimi on tätä ehkä useita satoja vuosia vanhempi. Ruotsin kuninkaan Kaarle IX: Oulun nousukausi alkoi vuonna , kun kaupunki sai ulkomaankaupan mahdollistavat tapulikaupunkioikeudet.

Oulu on palanut historiansa aikana kymmenen kertaa. Nykyisin Oulu tunnetaan etenkin teknologiakaupunkina ja Pohjois-Suomen talousveturina. Vuonna perustettu Oulun Technopolis oli Pohjoismaiden ensimmäinen teknologiakylä. Oulun keskeinen vientituote oli luvulla terva, ja se oli myös koko vuosisadan Suomen suurin tervanviejä.

Kainuun talonpojat toimittivat tervansa pitkin Oulujokea Toppilan kaupunginosassa, Toppilansalmen pohjoisrannalla sijainneeseen Tervahoviin. Tervaporvarit olivat Oulun kaupungin johtavat kauppiassuvut, jotka kävivät ulkomaankauppaa tervalla. Vienti- ja tuontikaupan lisäksi tervaporvarit harjoittivat laivanvarustusta ja sahatoimintaa. Maastoltaan Oulu on hyvin alavaa ja luonnolliset korkeuserot ovat pieniä. Maannousu on Oulun alueella noin yhdeksän millimetriä vuodessa.

Kaupunkialueella Ruskon jätekeskuksen vanha maisemoitu jätetäyttö eli Ruskotunturi kohoaa 60 metrin korkeuteen. Sille avattiin laskettelukeskus Keskilämpötila on noussut 0,02…0,04 °C vuosikymmenessä vuosina — Oulussa talvet ovat kylmempiä ja pidempiä kuin Etelä-Suomessa, mutta toisaalta leudompia kuin Lapissa. Kesät ovat valoisia ja etenkin heinäkuu on yleensä lämmin. Oulun leveyksillä syksy etenee yleensä nopeammin talveksi kuin Etelä-Suomessa. Ero kevään alkamisessa Oulun ja Etelä-Suomen välillä on noin kaksi viikkoa.

Vuoden keskimääräinen sademäärä on noin millimetriä. Kasvukauden lyhyys noin vuorokautta ja lämpöolojen suuret vaihtelut ovat ominaisia alueelle. Lumipeiteaika on Oulussa viisi kuukautta. Pohjoinen ilmasto ja pohjoinen luonto ovat myös herkkiä ympäristöolosuhteissa tapahtuville muutoksille, kuten ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Metsämaasta on 60 prosenttia mäntyvaltaista , 30 prosenttia kuusivaltaista ja loput lehtipuu-, lähinnä koivuvaltaista metsää. Oulun alueelta lehdot ja lehtomaiset metsät miltei puuttuvat ja mustikkatyypin kosteahkoa tuoretta kangasmetsää on suhteellisen niukasti.

Oulujoen pohjoispuolisilla moreenimailla tosin pohjoinen mustikkatyyppi on vallitsevana lähde? Oulu kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen eli boreaaliseen vyöhykkeeseen. Tarkasti ottaen Oulu kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen eli suovyöhykkeeseen ja viljanviljelyn äärialueeseen. Tervaleppä kasvaa Oulun seudulla pohjoisimmillaan. Jaloja lehtipuita ei Oulun seudulla kasva luonnossa lainkaan, tosin istutettuina menestyvät vaahtera , jalavat , lehmukset ja tammi. Alueen soilla on usein yöpakkasia, lämpötilan vuorokausivaihtelu on suurta.

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen soisinta aluetta. Oulun soista on ojitettu kaksi kolmasosaa. Viljelysmaista pääosa sijaitsee Oulujoen laaksoalueella, joen etelärannalla. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakivi on liuske. Oulujoen uoman eteläpuoliset alueet kuuluvat niin sanottuun Muhoksen muodostumaan, jossa pohjimmaisena on karkearakeista arkoosihiekkakiveä ja paikoin konglomeraattia. Nämä metamorfoitumat, jotunisiin muodostumiin kuuluvat sedimenttikivet ovat säilyneet häiriintymättöminä graniittiseen peruskallioon syntyneessä vajoamassa, jonka pohjoinen siirrosraja kulkee Oulujoen uoman eteläpuolella.

Sedimenttikallioperää on Suomessa tämän lisäksi vain Satakunnassa. Joen pohjoispuolella on graniittia ja granodioriittia sekä Kiimingin rajan läheisyydessä kvartsi- ja maasälpäliusketta.

Kiteinen kallioperä on kaupungin alueilla nähtävissä muun muassa Hupisaarilla ja Merikosken voimalaitoksen padon alapuolella silloin, kun Oulujoen uoma on kuivillaan.

Kallioperän tarkempi rakenne tunnetaan huonosti, koska kalliopaljastumia on koko alueella vähän ja maapeitteet ovat usein paksut. Siksi kallioperästä on voitu saada tietoja vain syväkairauksen avulla. Maaperä on varsinkin Oulun eteläisillä alueilla hyvin paksu. Jääkauden muovaaman moreenipohjan päällä on hiekkakerros. Hiekan ja hiesun alla on laajoilla alueilla myös jääkauden loppuvaiheen aikaista kerrallista lustosavea ja myöhemmin kasaantunutta harmaata sulfidisavea, joka huonontaa maaperän ominaisuuksia rakennuspohjana.

Oulun huomattavin harjumuodostuma on kaakossa Oulujoen eteläpuolella Pikkaralan lähellä sijaitseva noin kuuden kilometrin pituinen ja 1,5 kilometrin levyinen Hangaskankaan-Palokankaan harju, jonka ylin laki on 47 metriä merenpintaa ylempänä. Harjun rinteellä on kasvillisuuden sitomia lentohiekkadyynejä.

Oulujoen pohjoispuolella maaperä on lähinnä moreenia ja topografialtaan maasto on vaihtelevampaa. Oulujoen pohjoispuolelle tyypillistä maata on loivasti kumpuilevat moreenikankaat, yksinäiset harjunpätkät ja kohoumien välisissä painanteissa olevat suot. Vesistöä on Oulussa neliökilometriä. Idempänä sijaitsevat Niilesjärvi , Valkiaisjärvi ja Lylyjärvi ovat näitä pienempiä. Sanginjoki laskee Oulujokeen pohjoisesta noin 12 kilometriä jokisuusta itään.

Oulun keskustan läpi virtaa Pokkisenväylän suuhun mereen laskeva Kaupunginoja , jonka varren puistot elävöittävät kaistan kaupungin keskelle. Oulujoki virtaa alajuoksullaan yli 20 kilometrin matkan Oulun kaupungin alueella. Vuonna Merikoski padottiin ja voimalaitos muutti joen yhdentoista metrin korkuiseksi putoukseksi. Oulun edustan merialue on hyvin matalaa, esimerkiksi Kempeleenlahti on lähes kokonaan alle viiden metrin syvyinen.

Oulun rannoilla onkin laskettu kuluvan vuosisadan aikana paljastuvan useita satoja hehtaareita. Meren mataluuden vuoksi veden määrä on suhteellisen pieni, ja meriveden laatu paraneekin selvästi etäännyttäessä rannikolta. Fosforikuormitus on kuitenkin laskenut koko luvun, ja samana aikana vedenlaatu on Kempeleenlahtea lukuun ottamatta ollut Oulun edustalla tyydyttävä. Vuonna Oulun asukasluku ylitti   asukkaan rajan.

Oulun pinta-ala kasvoi ja asukastiheys pieneni vuosina ja kuntaliitosten takia. Seuraavassa kuvaajassa on esitetty Oulun ja sen liitoskuntien väestönkehitys viiden vuoden välein vuodesta lähtien. Käytetty kuntajako on 1. Tulipalot ovat muuttaneet Oulun kaupunkikuvaa useaan otteeseen.

Oulun keskustan vanha rakennuskanta on vuoden palon jälkeiseltä ajalta. Ennen paloa rakennukset olivat puisia ja matalia, sen jälkeen kaupunkiin rakennettiin myös edustavia kivitaloja.

Oulun kadut saivat niiden nykyiset nimet vuoden asemakaavassa. Kivetys toteutettiin luvulla, kun kaupunki järjesti pula-ajan vuoksi työttömille hätäaputöitä. Nykyisin vanhoja puutaloalueita on Oulussa jäljellä lähinnä Pikisaaressa , Kuusiluodossa ja Raksilassa.

Karjasillan kaupunginosassa on laaja rintamamiestalokokonaisuus. Vuoden asuntomessut järjestettiin Oulun Toppilansaaressa , jossa merellisyyttä korostettiin vetovoimaa ja asumisen laatua lisäävänä tekijänä. Ranta-alueiden käytöstä asuntorakentamiseen on esimerkkinä myös keskustan tuntumaan kohonnut Kiikelinsaaren alue.

Lähivuosina kaupunki laajenee etenkin pohjoisen Ritaharjussa sekä Hiukkavaaran entisellä varuskunta-alueella. Vuonna Oulussa oli   asuntoa, joista 32  omakotitaloja ja 54  kerrostalohuoneistoja. Oulun keskustaa voi pitää asukaslukuun nähden pienenä, ydinkeskustan katsotaan yleensä käsittävän vain neljä korttelia. Keskustaa ja kävelykatu Rotuaaria pyritäänkin jatkamaan Heinäpään suuntaan.

Ydinkeskustan alle on rakennettu maanalainen pysäköintialue Kivisydän , joka avattiin lokakuun alussa Keskustassa on kymmeniä ravintoloita: Lähellä keskustaa sijaitsee myös Hupisaarten puistoalue , joka on toiminut oululaisten virkistyspaikkana luvulta lähtien. Otto Karhin puisto rajoittuu Hallituskatuun, joka jatkaa liikekeskustaa Raksilan suuntaan.

Raksilaan luvulla rakennettu kolmen hypermarketin alue oli valmistuessaan poikkeuksellisen suuri kauppakeskittymä, ja luvulla useana vuonna myynniltään maan toiseksi suurin. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna Oulun tunnettuja rakennuksia ovat torin edustalle Vänmanninsaarelle rakennetut Marjatta ja Martti Jaatisen suunnittelemat kaupunginkirjasto ja teatteritalo. Oulun korkeimmat rakennukset ovat Oulun tuomiokirkko , jonka torni kohoaa 60 metrin korkeuteen, Puolivälinkankaan 55 metriä korkea vesitorni ja Tietomaan vanha 45 metrin korkuinen vesitorni.

Oulun korkein rakennelma on metrinen Vihreäsaaren tuulivoimala. Oulun vanhin rakennus on Pikisaareen siirretty museona toimiva Matilan talo vuodelta , ja vanhin kivitalo luvulla rakennettu lääninvankilan henkilökunnan asuintalo Myllytullissa. Huomattava osa Oulun rakennushistoriallisista muistomerkeistä on luvulta.

Carl Ludvig Engel on suunnitellut useita Oulun keskeisiä rakennuksia: Oulun tuomiokirkon ja lyseon sekä Kajaanintullin koulun, Vanhan pappilan ja mahdollisesti Franzenin talon. Lisäksi hän suunnitteli palon jälkeisen asemakaavan yhdessä Ehrenströmin kanssa. Alvar Aalto puolestaan suunnitteli ensimmäisen ja viimeisen teollisuusrakennuksensa Ouluun, Toppilan sellutehtaan vuonna ja Kemiran rakennukset ja luvuilla.

Vanhan rakennuskannan purkuvimman aikana luvun lopulla ja luvulla rakennettuja merkittäviä rakennuksia ovat muun muassa Yhdystorni , Vakuutustorni ja Kassatalo , sekä Klubitalo Aarne Ervin suunnittelema vuonna valmistunut modernistinen pankkirakennus osoitteessa Kirkkokatu 6 syrjäytti paikalla sijainneen kauniina pidetyn kansallisromanttisen KOP: Vuonna Oulun kaupungin laitamille rakennettiin kasarmi , johon majoittui Suomen 4.

Vuosina — varuskunta-alueella toimi venäläinen sotaväki. Toisen maailmansodan jälkeen Oulun varuskunnasta tuli Suomen suurin. Pohjoinen maanpuolustusalue lakkasi olemasta Puolustusvoimien rakenneuudistuksen myötä vuoden alusta. Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto , jossa on 67 valtuutettua. Puheenjohtajana toimii Juha Hänninen kok.

Puheenjohtajana toimii Kyösti Oikarinen kesk. Oulun kaupunginjohtaja on Matti Pennanen. Oulun kaupunki sekä Haukiputaan , Kiimingin , Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyivät uudeksi Oulun kaupungiksi vuoden alussa. Kuntien valtuustot hyväksyivät kuntaliitoksen Vuonna teollisuustoiminta työllisti noin 9 ja kaupan ala vähittäis- ja tukkukauppa yhteensä noin 6 henkeä. Teollisuuden liikevaihto oli 4,2 miljardia ja kaupan 2,5 miljardia euroa.

Veroprosentit vuonna [47]:. Vahvoja teollisuudenaloja Oulussa ovat puu-, paperi- ja terästeollisuus. Oulun Nuottasaaressa sijaitseva Stora Enson tehdas on yksi maailman suurimmista ja nykyaikaisimmista puuvapaiden taidepainopapereiden valmistajista. Linnanmaalle alettiin rakentaa yliopiston omia toimitiloja, joita laajennetaan edelleen.

Lääketieteellisen tiedekunnan tilat tehtiin Kontinkankaalle , jonne sijoitettiin myös uusi yliopistollinen sairaala. Vaikutus on levinnyt myös ympäröiviin maakuntiin tutkimusasemien ja kehittämiskeskusten toiminnan myötä. Oulun asema Pohjois-Suomen johtavana elinkeinotoimintojen, [49] hallinnon ja erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen keskuksena kasvoi edelleen, kun kaupunkiin perustettiin VTT: Työpaikkakehitys seudulla oli myönteistä luvun romahduksen jälkeen.

Vuonna kaupungissa oli yli 60  työpaikkaa ja seutukunnassa noin 75  Teknologiakaupunki-nimen Oulu sai vuonna , neljä vuotta siitä, kun kaupunginhallitus oli alkanut aktiivisesti ajaa teknologiakylän perustamista Linnanmaan yliopistoalueelle. Toimikuntatyötä tehtiin kaksi vuotta ja vuonna perustettiin Pohjoismaiden ensimmäinen tiedepuisto Oulun Teknologiakylä Oy hankkeen toteuttajaksi.

Oulun teknologiakylä Oy, nykyisin pörssissä listattu Technopolis Oyj , ja sen 10 vuotta myöhemmin perustettu tytäryhtiö Medipolis ovat toimineet yrityshautomona kasvavalle joukolle yrityksiä, sekä yhdessä tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa lisääntyvien toimitilojen tarjoajina.

Näitä aloja kehitetään, jotta valmistauduttaisiin tulevaisuuteen kansainvälisessä kilpailutilanteessa. Tietoteollisuuteen panostaminen on tuonut kaupunkiin paljon tämän alan tuotantolaitoksia tutkimuksen ja tuotekehitysyksiköiden lisäksi. Laajentumisen tuloksena on tuhansia uusia työpaikkoja Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Suomessa. Kuitenkin samalla niin sanottu vanha teollisuus ja monet palvelualat ovat kuihtuneet. Oulu on käynyt läpi perusteellisen rakennemuutoksen melko hyvin tuloksin.

Kuitenkin luvun alun lama ja rakennemuutos on aiheuttanut tuhansien työpaikkojen menetyksen ja työttömyyden pysymisen poikkeuksellisen korkealla tasolla valtakunnan muihin kasvukeskuksiin verrattuna.

Rakennusalalla on työvoimapula ja kokonaistyöttömyys laskee hitaasti. Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan. Yliopisto ja ammattioppilaitokset ovat lisänneet suosittujen alojen opiskelupaikkoja Kiina-ilmiön siirtäessä työpaikkoja rajojen ulkopuolelle. Huipputekniikan ja julkishallinnon korkeakoulutetuilla aloilla työvoimasta on ylitarjontaa. Sen tarjoavat Oulun kaupunki, yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Mobiilidatan yleistymisestä huolimatta palvelu on pysynyt suosittuna, vuonna sillä oli 50  eri käyttäjää kuukaudessa.

: Wiki oulu

Ilmaset porno videot saksalaista pornoa 960
MATURE PILLU DEITTISEURAA AIKUISILLE Nykyisin Oulun yliopistossa voi opiskella 45 koulutusohjelmassa, jotka edustavat kahdeksaa koulutusalaa. Teknologiakaupunki-nimen Oulu sai vuonnaneljä vuotta siitä, kun kaupunginhallitus oli alkanut aktiivisesti ajaa teknologiakylän perustamista Linnanmaan yliopistoalueelle. Oulu on käynyt läpi perusteellisen rakennemuutoksen melko hyvin tuloksin. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen vahvisti allekirjoituksellaan eduskunnan hyväksymän lain Oulun yliopistosta 8. Mobiilidatan yleistymisestä huolimatta palvelu on pysynyt suosittuna, wiki oulu sillä oli 50  eri käyttäjää kuukaudessa. Keskustaa wiki oulu kävelykatu Rotuaaria pyritäänkin jatkamaan Heinäpään suuntaan. Alvar Aalto puolestaan suunnitteli ensimmäisen ja viimeisen teollisuusrakennuksensa Ouluun, Toppilan sellutehtaan vuonna ja Kemiran rakennukset ja luvuilla.
RYHMÄ PORNO ILMAISET SEKSILEFFAT 926
Wiki oulu 793
Castrenin urheilukeskus  · Heinäpään palloiluhalli  · Heinäpään urheilukeskus  · Iinatin moottoriurheilukeskus  · Kisakangas  · Linnanmaan jäähalli  · Linnanmaan liikuntahalli  · Lintulan urheilukeskus  · Ouluhalli  · Oulun jäähalli  · Oulun uimahalli  · Oulun urheilutalo  · Wiki oulu ravirata  · Raatin urheilukeskus  · Raatin stadion  · Raksilan pesäpallostadion  · Sankivaaran golfkenttä  · Virpiniemi. Kylänpuoli  · Oulunsalo  · Salonpää. Tarkasti ottaen Oulu kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen eli suovyöhykkeeseen ja viljanviljelyn äärialueeseen. Vesistöä on Oulussa neliökilometriä. Wikipedia® on Wikimedia Foundationin rekisteröimä tavaramerkki. Alppila  · Koskela  · Taskila deitti thai prostitute Toppila. wiki oulu

Wiki oulu -

Oulun huomattavin harjumuodostuma on kaakossa Oulujoen eteläpuolella Pikkaralan lähellä sijaitseva noin kuuden kilometrin pituinen ja 1,5 kilometrin wiki oulu Hangaskankaan-Palokankaan harju, jonka ylin laki on 47 metriä merenpintaa ylempänä. Oulussa sijaitsee Suomen ensimmäinen tiedekeskus, Tietomaa, [59] joka avattiin yleisölle